noworldsystem.com


Egypt: Police van runs over protesters

Egypt: Police van runs over protesters

http://www.youtube.com/watch?v=3LZZGXgeVUU

 

FLASHBACK: Iranian police car running over protesters

http://www.youtube.com/watch?v=VAaPnAQDHhU